Obchodní podmínky

Jan Vosáhlo
[email protected]
+420 730 674 135
IČ 09052691

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku města Šumperk
Neplátce DPH


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je podnikatel, Jan Vosáhló, Kozinova 35/5, Šumperk, 787 01 jako zhotovitel/poskytovatel díla nebo služeb (dále jen ,,fotograf“) a na straně druhé objednatel (dále jen ,,klient“).
- Klientem se rozumí každá fyzická i právnická osoba, které vzniká povinnost zaplatit cenu díla a dílo od zhotovitele převzít.
- Klient potvrzením termínu fotografování potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, stejně tak s autorským přístupem a fotografickým stylem s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání potvrzujícího emailu, zprávy na facebooku nebo sms zprávy.


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Fotograf v okamžiku objednání získává ke zpracování osobní údaje klienta a to jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování v listinné formě, emailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.
- Tyto osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem.


OBJEDNÁVKA

- Objednávkou se rozumí potvrzení nabídky (mailem, zprávou na facebooku nebo sms zprávou) mezi fotografem a klientem o poskytnutí služby, zhotovení díla.
- Po vzájemné dohodě mezi stranami bude fotografem určen pro klienta nejvhodnější volný termín fotografování.
- Rezervaci termínu lze považovat za závaznou obdržením stanovené zálohy. Do této doby nelze termín považovat za rezervovaný.


PLATBA A ZÁLOHA

- Pro rezervaci je vystavena zálohová faktura a po jejím uhrazení je rezervace termínu platná.
- Zbylá celková částka za fotografování je splatná v den fotografování hotově, nebo do tří pracovních dnů převodem od konání fotografované objednávky.
- Cena za fotografie vybrané nad rámec kolekce je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním.
- Klient má právo zrušit objednávku nejpozději 3 měsíce před dnem konání fotografované objednávky. V takovém případě mu bude vráceno 25 % zálohy po odečtení doložených a nutně vynaložených nákladů spojených s případně již proběhnuvšími přípravami Zhotovitele. Po uplynutí této lhůty propadá záloha v plné výši ve prospěch Zhotovitele.
- V případě, že se klient/objednatel nedostaví na focení v dohodnutém termínu a čase vzniká mu povinnost uhradit vzniklou škodu ve výši plné částky za fotografování.
- Klient je povinen zrušení fotografování oznámit minimálně týden (sedm dnů) před datem focení, neučiní-li tak vzniká fotografovi nárok na doplacení plné částky za fotografování.
- Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, fotograf si vyhrazuje právo fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit, fotografovi vzniká nárok na doplacení plné částky za fotografování.


DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ A DODACÍ LHŮTA

- Dodací lhůta hotových vyretušovaných fotografií v elektronické podobě je v základu 14 dnů ode dne, kdy proběhlo focení.
- Při objednávce s klientovým výběrem fotografií je 14denní doba počítána od data zaslání fotografií k úpravě.
- Klientovi je poskytována možnost tzv. expresního zhotovení zakázky v elektronické podobě do 5 dnů. Tato možnost znamená navýšení celkové ceny balíčku o 1.000,- Kč.
- Všechny hotové upravené fotografie obdrží klient v plné velikosti ve formátu JPG.
- Klientovi není poskytována možnost dodání neupravených fotografií, ani po domluvě.


NÁHLEDY FOTOGRAFIÍ

- V případě, že jsou klientovi poskytovány náhledy fotografií není bez souhlasu fotografa dle autorského zákona č. 121/2000 sb. dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenshovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě).
- Náhledy jež jsou zasílány představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf (výběr náhledů), jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.
- Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do týdne od jejich obdržení.
- Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy.


VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ, TISK A REKLAMACE

- Klient je povinen své případné připomínky k retuši, sdělit fotografovi neprodleně po tom, co si tyto prohlédnul, nejpozději však do tří dnů od doručení. K opožděným připomínkám, které budou fotografovi sděleny nebude přihlédnuto. Klientovi tak zaniká nárok na změny těchto fotografií.
- Větší formáty fotografie jsou vyvolávány u ověřeného českého dodavatele, formáty 10x15 cm na kvalitní termosublimační tiskárně přímo u fotografa.
- Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.
- Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.
- Není přípustná reklamace z důvodu barevného provedení výsledných fotografií, ořezu fotografií, či představy zpracování fotek dle klienta, které je zcela odlišné od stylu fotografa.
- Za důvod reklamace nelze považovat klientovu nespokojenost se svým vzhledem.
- Fotograf neodpovídá klientovi za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků a které nebyl schopen technicky a/nebo umělecky vykompenzovat nebo upravit, stejně jako za nedokonalý obsah zhotovených fotografií v případě, že mu budou ze strany fotografovaných osob kladeny překážky.
- Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné – pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku.


NÁHRADA ŠKODY

- Klient je v plné výši odpovědný za škody jím způsobené na vybavení a je povinen nahradit vzniklou škodu v její plné výši, a to v ceně nikoliv časové, ale v ceně nového vybavení.
- V případě fotografování akcí je klient také v plné výši odpovědný za škody způsobené návštěvníky a personálem na vybavení a je povinen nahradit vzniklou škodu v její plné výši, a to v ceně nikoliv časové, ale v ceně nového vybavení.


ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

- Neupravené náhledy se archivují po dobu 1 měsíce od zaslání výběru.
- Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu půl roku. Může je tedy klientovy v této době znovu zaslat elektronickou formou.


SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

- Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny a použity pro účely fotografovi prezentace, je nutné o tom fotografa předem písemně informovat. Pokud tak klient neučiní, bere se to jako souhlas.


AUTORSKÁ A VLASTNICKÁ PRÁVA

- Klient smí fotografie použít pouze pro osobní účely, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
- Klientovi je zakázáno fotku dále jakkoli upravovat.
- Veškeré fotografie poskytnuté klientovi jsou nadále majetkem duševního vlastnictví fotografa a klient není oprávněn s nimi nakládat pro komerční účely, prodej třetím stranám, aniž by měl písemný souhlas fotografa.